ABI: Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp báo lãi quý 1/2023 đạt hơn 88 tỷ đồng

Quý 1/2023, Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABI) chú trọng vào đầu tư ngắn hạn trong khi các khoản đầu tư dài hạn giảm gần 79% so với cùng kỳ.


CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (Mã: ABI) công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 88,5 tỷ đồng - tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước trong đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 5,6% so cùng kỳ lên 481 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động này tăng 15% lên 173,7 tỷ đồng.


Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10,7% lên 124 tỷ đồng. Do đó lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 26,4% lên 89 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ABI tính đến cuối quý 1/2023 tăng 3% so với đầu năm lên hơn 3.691 tỷ đồng trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 77% đạt gần 2.842 tỷ đồng. Đây đều là tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng.

Khoản đầu tư tài chính dài hạn lại giảm đáng kể so với cùng kỳ, ở mức 7 tỷ đồng - giảm gần 79% so với cùng kỳ.

Nợ phải trả của ABI ở mức 2.228 tỷ đồng (đều là nợ ngắn hạn - chủ yếu nằm ở dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gần 1.799 tỷ đồng - đi ngang so với đầu năm).


doanhnhan

0 nhận xét: