Thị trường tài chính là gì?


https://vi.wikipedia.org/.../Thị_t...

Translate this page
Vietnamese WikipediaThị trường tài chính là một thị trường trong đó mọi người và các thể chế có thể trao đổi các chứng khoán tài chính, các hàng hóa, và các món giá trị có thể thay ...

0 nhận xét: